Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

Key Feature

 Control Center (ศูนย์กลางการควบคุมพฤติกรรมและยานพาหนะ)

     เป็นศูนย์กลางข้อมูลเพื่อดูพฤติกรรมการขับรถของพนักงานได้ตลอดเวลา 
     ควบคุมให้มีการใช้รถได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ซึ่งลดพฤติกรรมการใช้งาน
       รถที่ไม่เหมาะสมเช่น ดูดน้ำมันขาย , เติมน้ำมันไม่ตรงตามจริง
     เป็นศูนย์กลางข้อมูลการเดินรถเพื่อการวิเคราะห์และวางแผนธุรกิจ ซึ่งจะ
       ช่วยให้สามารถบริหารเวลาการทำงานของรถได้ดียิ่งขึ้นส่งผลให้สามารถ
       ใช้งานรถได้เต็มประสิทธิภาพ ส่งสินค้าถูกที่ ตรงเวลา มีข้อมูลไว้บริการลูกค้า
       เพื่อเพิ่มคุณภาพในการบริการลูกค้าและการแข่งขันทางธุรกิจ
 Navigator (การขอเส้นทาง)

     สามารถกำหนดตำแหน่งบริษัทลูกค้าบนแผนที่ และค้นหาสถานที่พร้อม
       เส้นทางที่สั้นที่สุดของการเดินทางได้ 
     สามารถเลือกดูแผนที่ได้ 4 รูปแบบ คือ แผนที่แบบลายเส้น (Map),
       แผนที่ภาพถ่ายจากดาวเทียม (Satellite), แผนที่ภาพถ่ายจากดาวเทียม
       ซ้อนทับด้วยแผนที่แบบลายเส้น (Hybrid), แผนที่แบบลายเส้นที่มีเส้น
       ทางการจราจร (Traffic) ซึ่งสามารถเลือกพิมพ์แผนที่และเส้นทางได้


 


 Tracking Real Time (ติดตามสถานะรถ ณ ปัจุบัน)

      Real-Time เป็นการแสดงสถานะข้อมูลปัจจุบันของรถว่า ณ ขณะนั้น
  รถวิ่งหรือรถจอดความเร็วในการขับเท่าไหร่ พร้อมทั้งแสดงตำแหน่งและ
  ข้อมูลปัจจุบันของรถเช่น ทะเบียนรถ, ยี่ห้อของรถ, ประเภทของรถ,
  พนักงานขับรถ และเบอร์โทรศัพท์พนักงานขับที่ใช้สำหรับติดต่อในกรณี
  ฉุกเฉิน ซึ่งการดูรถแบบ Real-Time นี้ทำให้ผู้ใช้สามารถลดพฤติกรรมการ
  ใช้งานที่ไม่เหมาะสมของพนักงานได้ และยังทราบว่าอยู่ ณ ตำแหน่งไหน
  แล้ว ซึ่งใช้ในหลายกรณี เช่น รถถูกโจรกรรมก็ทำให้ผู้ใช้สามารถ
  ติดตามรถกลับคืนมาได้ หรือในด้านการส่งของลูกค้าเมื่อลูกค้าถามว่า
  ถึงตรงไหนแล้วใกล้ถึงหรือยัง ก็สามารถตอบคำถามลูกค้าได้


GPS ติดรถ History Tracking History (ดูเส้นทางการเดินรถย้อนหลัง)

 Tracking History (ดูเส้นทางการเดินรถย้อนหลัง)

      History เป็นการแสดงสถานะย้อนหลังของรถซึ่งสามารถบอกประวัติ
  การเดินทางย้อนหลังของรถตามช่วงเวลาที่กำหนดได้ พร้อมทั้งแสดงเส้นทาง,
  ระยะทาง, ความเร็วที่ใช้, สถานะของรถ และข้อมูลรถ เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
  การเดินรถของพนักงานว่าออกนอกเส้นทางที่กำหนดหรือไม่ และยังช่วยตรวจ
  สอบการเข้า-ออกบริษัทลูกค้าว่าได้เข้าไปยังบริษัทนั้นๆจริงหรือไม่ ซึ่งเช็ค
  ได้จากสถานะของรถที่จอดติดเครื่องหรือจอดดับเครื่อง    

      

              


 Ranking (การค้นหาตำแหน่งรถ)

      Ranking เป็นการค้นหาตำแหน่งรถที่อยู่ใกล้สถานที่ที่ระบุและคำนวณระยะ
  ห่างของรถแต่ละคัน โดยสามารถดูได้ว่ารถแต่ละคันอยู่ห่างจากสถานที่ที่ระบุ
  หรือ บริษัทลูกค้าเป็นระยะทางเท่าไหร่ เช่นกรณีที่ลูกค้าให้ไปเก็บเช็ค/รับสินค้า/
  เข้าบริการลูกค้าฉุกเฉินก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้รถจากบริษัท แต่สามารถที่จะค้นหา
  รถของบริษัทที่อยู่ใกล้จุดๆนั้นได้ทันที เพื่อลดต้นทุนและลดเวลาลงได้GPS ระบบนำทาง ติดตามรถยนต์ ติดตามบุคคล Map (แผนที่)

 Map (แผนที่)

      Map เป็นลักษณะการทำงานของแผนที่ที่ครอบคลุมทั่วประเทศไทยรวม
  ทั้งต่างประเทศ โดยจะแสดงชื่อจังหวัด เขต ตำบล อำเภอ ถนน ซอย และผู้ใช้
  ยังสามารถเพิ่มเติมในส่วนของสถานที่สำคัญต่างๆได้เองตามความต้องการเพื่อ
  ให้เหมาะกับการใช้งานและธุรกิจของลูกค้า ซึ่งสามารถเลือกแสดงผลได้ถึง
  4 รูปแบบ
ตามต้องการ

 

 


 Mark (การกำหนดตำแหน่ง)

      Mark
เป็นการกำหนดตำแหน่งลูกค้า และสถานที่สำคัญต่างๆ รวมไปถึง
  การกำหนดเขตการเข้าออกโซน ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการค้นหา
  ตำแหน่งลูกค้าว่าอยู่ที่ไหนเป็นลูกค้าประเภทไหน มีสถานที่สำคัญบ่งบอก
  หรือไม่ และช่วยให้ทราบว่ารถได้เข้าออกเขตพื้นที่ที่กำหนดหรือไม่ เพื่อป้อง
  กันการนำรถไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือออกนอกพื้นที่ ซึ่งในส่วนนี้ผู้ใช้สามารถ
  กำหนด แก้ไข และลบข้อมูลได้ตามความต้องการ

GPS โปรแกรม GPS นำทาง สามารถทราบว่ารถได้เข้าออกเขตพื้นที่ที่กำหนดหรือไม่

 Shipment (การบริหารการส่งของ)

     สามารถบันทึกการส่งของและกำหนดตารางการส่งของ รวมถึงดูรายละเอียด
       เกี่ยวกับใบกำกับภาษีว่าประกอบไปด้วยใบกำกับภาษีใดและสินค้าอะไรบ้าง
     สามารถตรวจสอบตารางการขนส่ง เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนในการเดินรถ
       และยังสามารถตรวจสอบตำแหน่งที่อยู่ของลูกค้าที่จะต้องส่งของให้ได้เช่น
      วันที่ สถานที่ และรถที่ใช้ในการขนส่งได้
     สามารถกรองข้อมูลรถตามสถานะนั้นๆ เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาข้อมูล
       ซึ่งสามารถทำได้ 4 รูปแบบดังนี้
       -  ค้นหาจากทุกสถานะ
       -  ค้นหาจากสถานะรอการจัดส่ง
       -  ค้นหาจากสถานะที่อยู่ระหว่างการจัดส่ง
       -  ค้นหาจากสถานะที่จัดส่งเรียบร้อยแล้ว Route Management (การบริหารเส้นทางการเดินรถ) 

     สามารถจัดเส้นทางส่งของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุน
       และใช้ประโยชน์สินทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม
     สามารถเลือกจัดเส้นทางโดยวิธีการจัดเส้นทางที่สั้นที่สุดหรือจัดเส้น
       ทางตามเวลากำหนดส่งของ
     สามารถตรวจสอบสถานะการส่งของของรถได้ว่ารถส่งของลูกค้าราย
       ไหนไปบ้างและจุดส่งของต่อไปคือลูกค้ารายไหน รวมถึงประมาณระยะ
       ทางและเวลาของจุดต่อไปได้
     สามารถเปรียบเทียบแผนการเดินรถที่กำหนดไว้กับการเดินรถจริง
       เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพในเรื่องระยะทาง ระยะเวลา และค่าใช้
       จ่ายเชื้อเพลิง
     เป็นเครื่องมืออันทรงพลังสนับสนุนการตัดสินใจ ให้คุณสามารถจำลอง
       สถานการณ์ได้ไม่จำกัดในการระบุค่าใช้จ่าย
 Report & Graph (รายงานการใช้รถและกราฟ)

     ทุกรายงานสามารถ Preview และ บันทึกเป็นไฟล์ ได้ทันทีจากโปรแกรม
       เพื่อความรวดเร็วลดขั้นตอนการทำงาน และลดต้นทุนในการดำเนินงานได้
     สามารถ Export รายงานออกเป็นรูปแบบของ File ต่างๆ หรือเป็น Imageได้
       เช่น Excel File, Text File, HTML File,  BMP Image, GIF Image,
       JPEG Image
     สามารถสั่ง Print ได้ทันที
     มีการแสดงเป็นกราฟแท่ง กราฟวงกลม ที่ง่ายต่อการวิเคราะห์และการนำเสนอ

 
 Activity Alerts (การแจ้งเตือน)

      Alerts เป็นการแจ้งเหตุการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งเป็นการทำให้เราทราบว่า ณ
  ขณะนี้เกิดเหตุที่ไม่พึงประสงค์ขึ้น โดยมีรูปแบบการแจ้งเตือนดังนี้    

      Inside Geo fence: การแจ้งเตือนเมื่อรถเคลื่อนที่เข้าพื้นที่ที่ไม่อนุญาต
      Outside Geo fence: การแจ้งเตือนเมื่อรถเคลื่อนที่ออกจากพื้นที่ที่อนุญาต
      Inside Geo fence: Program Alerts: การแจ้งเตือนผ่านโปรแกรมเมื่อเกิด
        เหตุการณ์ฉุกเฉิน
      Outside Geo fence: Alerts Report: การออกรายงานการแจ้งเตือน
      SMS Alerts: การแจ้งเตือนผ่านข้อความ SMS