Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

ธุรกิจรถเช่า

 
ป้องกันการโจรกรรมรถ
       โดยสามารถติดตามสถานะของรถแบบ Real Time ได้ทันที หลังจากได้รับ Alert ทาง SMS หรือ Voice Call
 
บำรุงรักษารถ
       ยืดอายุการใช้งานของรถด้วยการตรวจสอบรายงานสรุปการเดินรถในแต่ละวัน แสดงเวลาที่ใช้เดินรถ ระยะทางรวมที่ใช้ เพื่อช่วยการบำรุงรักษาตามสภาพให้รถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
เพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานขับรถ
     สามารถตรวจสอบการขับรถที่พนักงานอาจขับด้วยความเร็วที่เกินกำหนด เพื่อเป็นข้อมูล 
       สำหรับการป้องกันอุบัติเหตุุ
     สามารถเก็บข้อมูลรายละเอียดของพนักงานขับรถ เพื่อสะดวกในการตรวจสอบข้อมูล
 
บริหารจัดการควบคุมรายจ่าย
       การวางแผนเส้นทางก่อนการเดินทาง เพื่อลดค่าใช้จ่ายสิ้นเปลื้องน้ำมัน
Service
Complain
ContactUs
Download
GPS Thai Only
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
B2BThai