Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

Products      จากการเติบโตของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ส่งผลต่อธุรกิจหลายๆด้าน รวมทั้งธุรกิจการขนส่งที่เกิดการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น
ซึ่งส่งผลกระทบต่อองค์กรหลายๆด้าน
Prosoft GPS เห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงพัฒนาเครื่องมือในการบริหาร
และจัดการเส้นทางการเดินรถที่ใช้ใน การขนส่งสินค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ Prosoft GPS เป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่
จะช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ เนื่องจากสามารถจำลองสถานการณ์การวิ่งของรถเพื่อให้ทราบว่า ณ ช่วงเวลานั้นๆรถวิ่งอยู่ที่ใด
ซึ่งเป็นการจำลองเส้นทางการวิ่งของรถย้อนหลังขึ้นมาจริงๆแทนการดู Real-Time ณ ปัจจุบัน

  • เพื่อจัดการงานบริการการขนส่งที่มีศักยภาพ
  • เพื่อลดต้นทุน และปัญหาการขนส่ง
  • เพื่อ “ต้นทุนการทุจริต การโจรกรรม และอุบัติเหตุ ที่ลดลง
  • เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 
  • ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางตรงและทางอ้อมให้กับธุรกิจการขนส่งให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  

    Prosoft GPS                                                                      


  Prosoft GPS Tracking Software โปรซอฟท์ เราพัฒนาระบบ
อย่างต่อเนื่องด้วยทีมงานมืออาชีพมากกว่า 200 คน พร้อมความชำนาญ
ในการพัฒนามากกว่า 16 ปี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่าง
เต็มประสิทธิภาพ 

  GPS Tracker  T-Zone Digital Technology ขบวนการผลิตจากโรง
งานมาตรฐานระดับโลก
ISO 9001 พร้อมเครื่องจักรที่ทันสมัยและส่ง
ออกจำหน่ายทั่วโลก ได้แก่ ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา เยอรมัน
เป็นต้น


  เครื่อข่าย GPRS จาก Dtac Prosoft GPS เลือกใช้เครือข่าย GPRS
จาก Dtac เพราะเราคำนึงถึงเครือข่ายที่มีคุณภาพ ไม่มีปัญหาเรื่องสัญญาณ GPRS ขาดหายไม่ว่าจะอยู่สถานที่ไหนทั่วไทย


  มั่นใจในความเร็วกับ CAT CAT-IDC มั่นใจบริการด้วยระบบความเร็ว
สูง
Badwidth ของ CATเป็น IDC ที่มีโครงข่ายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ


 
   Speed Service 24 hrs. ทีมงานที่เป็นเลิศในการให้บริการ เพราะเราใส่
ใจทุกปัญหาของลูกค้าโดยทีมงานที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระบบ

GPS
โดยเฉพาะการบริการที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน